Avís legal

informació General

El present és un avís d’obligada lectura i acceptació, ja que regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades per les empreses i persones usuàries d’aquest lloc web corporatiu de Associació Restarting Badalona, ​​amb número de registre G67521021. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d’accedir-hi i visualitzar o utilitzar els seus continguts i funcionalitats implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions d’aquest AVÍS LEGAL que implica l’acceptació de les CONDICIONS GENERALS D’ÚS, explicitades en aquest document.

L’usuari no podrà registrar-se en aquest portal sense expressar la seva conformitat amb aquest Avís Legal i tot el seu contingut. Sempre que s’accedeixi i utilitzi el Portal, s’entendrà que l’usuari està d’acord, de forma expressa, plena i sense reserves, amb la totalitat de el contingut d’aquest Avís Legal.

S’informa que el titular del lloc web és:

L’Associació Restarting Badalona, La qual també és la Responsable del Tractament de les dades personals de les persones físiques que els facilitin o cedeixin a través d’aquesta web.

Aquesta entitat, en el marc de la seva activitat i funcions legalment atribuïdes, posa diferents continguts a disposició de les persones usuàries d’aquest portal per tal que puguin fer un ús racional i atendre les seves necessitats d’informació amb la finalitat de facilitar la relació amb els usuaris que accedeixin a aquest lloc web.

L’usuari accedeix a aquest lloc WEB d’acord amb el principi de bona fe, complint les normes d’ordre públic, les presents condicions generals d’ús i, si escau, les condicions específiques que siguin aplicables. Queda prohibit fer una explotació comercial de la informació i els materials d’aquest portal als quals accedeix l’usuari.

L’accés a aquest portal es fa sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que causi a tercers o al titular d’aquest lloc web.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquest portal per procediments diferents als estipulats en aquestes condicions d’ús i, si escau, en les condicions particulars que regulin alguna activitat o servei concret, el qual estarà degudament especificat.

La informació que sigui facilitada per l’usuari, passarà a formar part de la base de dades d’aquesta organització. L’usuari té dret a consultar i modificar les seves dades o donar-se de baixa d’aquesta base de dades, En qualsevol moment, ja exercitar qualssevol altres drets reconeguts per la legislació vigent i que es poden consultar a la política de protecció de dades d’aquest lloc web. 

El titular d’aquest lloc web es compromet a utilitzar els dades exclusivament per a la relació establerta ja no facilitar els dades recollides en aquest lloc a tercers sense consentiment, Excepte imperatiu legal o alguna altra font legitimadora, de conformitat amb el que recull la legislació vigent. L’usuari pot rebre informació del seu interès per qualsevol mitjà, inclòs el telemàtic. No obstant això, pot donar-sede baixa de la llista de distribució en qualsevol moment, llevat que les seves dades ja hagin de ser conservats per aquesta entitat per mandat o obligació legal o alguna altra font legitimadora, de conformitat amb el que recull la legislació vigent.

És responsabilitat de l’usuari i així ho reconeix, el notificar a aquesta organització qualsevol canvi en la informació o en les dades personals facilitades.

condicions Generals

Limitació de responsabilitat

El titular d’aquest lloc web no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de disponibilitat de sistema, fallades de la xarxa o tècnics que provoquin un tall o una interrupció en el lloc WEB. Igualment, el titular d’aquest lloc web no es fa responsable dels danys i perjudicis que puguin ocasionar la propagació de virus informàtics o altres elements en el sistema.

El titular d’aquest lloc web no assumeix cap responsabilitat sobre qualsevol actuació que sigui contrària a les lleis, usos i costums, o bé que vulneri les obligacions establertes en el present Avís Legal, per part de cap persona d’aquesta entitat o qualsevol usuari de la xarxa. No obstant això, quan aquesta entitat tingui coneixement de qualsevol conducta a la qual es refereix el paràgraf anterior, ha d’adoptar les mesures necessàries per resoldre amb la màxima urgència i diligència els conflictes plantejats.

El titular d’aquest lloc web s’eximeix de qualsevol responsabilitat derivada de la intromissió de tercers no autoritzats.

El titular d’aquest lloc web té implementats procediments de seguretat proactiva en matèria de protecció de dades personals i aplica mesures de seguretat per defecte i des del disseny de qualsevol tractament. 

L’usuari, a l’introduir les seves dades d’alta inicial i / o accés o en formularis de captació d’aquest lloc web, presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals, sense reserves i sense excepció, de forma lliure, informada, específica i inequívoca , per a la finalitat de la relació entre ell i aquesta entitat. 

L’acceptació d’accedir a aquest portal per part de l’usuari és una decisió considerada com a lliure, puix que aquest pot decidir no entrar, si així ho desitja. És un acte de manifestació de la seva voluntat.

L’acceptació d’accedir a aquest lloc per part de l’usuari és una decisió considerada com informada, ja que se li explica en aquest document totes les obligacions i normes que ha de contemplar i les seves conseqüències, en cas que finalment decideixi accedir a aquest lloc.

L’acceptació d’accedir a aquest lloc per part de l’usuari és una decisió considerada com específica, ja que el tractament de dades personals que pugui anar associat a l’accés i navegació per aquest lloc, només ho serà per donar compliment a la relació que s’estableix entre l’usuari i aquesta entitat.

L’acceptació d’accedir a aquest lloc per part de l’usuari és una decisió considerada com inequívoca, perquè l’usuari és degudament informat del tractament de les seves dades en cada moment, i l’usuari ho consent sense que dels textos o explicacions sobre el que es farà amb les seves dades personals, pugui entendre una altra finalitat diferent de la que presta el seu consentiment.

IMPORTANT: Qualsevol informació aportada per l’usuari mitjançant els mecanismes per adjuntar arxius presents en aquest portal, és de caràcter voluntària per part de l’ usuari, i aquest reconeix que disposa de la legitimació legal suficient per a dur a terme aquestes lliuraments de documents i que, en cas que els documents o informacions adjuntades continguin dades de caràcter personal de l’usuari o de terceres persones, manifesta expressament que disposa de el consentiment dels afectats per a aquesta cessió o empara legal suficient i habilitant per fer-ho. En aquest sentit, l’entitat emprendrà les accions legals oportunes en defensa dels seus interessos si resulta perjudicada per l’entrega de documents per part dels usuaris sense que es disposi dels requisits que legalment li siguin exigibles, com per exemple, el consentiment de tercers .

Informació sobre els links

El titular d’aquest lloc web no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i aquesta entitat no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la web d’aquesta entitat ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle , tant a l’connectar a la web d’aquesta entitat com a l’accedir a la informació d’altres webs des de la Web d’aquesta entitat o aquest portal.

Informació sobre la utilització de galetes

En aquest lloc WEB es poden estar utilitzant cookies en algunes pàgines. La finalitat d’aquestes cookies és millorar el servei que ofereixen als seus clients i als nostres visitants.

Les cookies són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari i que permeten obtenir, entre d’altres, la següent informació:

  • Data i hora de l’última vegada que l’usuari va visitar la web.
  • Disseny de contingut que l’usuari va escollir en la seva primera visita a la web.
  • Elements de seguretat que intervenen en el control d’accés a les àrees restringides

Pot saber més accedint a la pestanya amb aquest nom situada a la pàgina principal d’aquest lloc WEB: Política de cookies.

Renúncia i limitació de la responsabilitat

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web d’aquest lloc WEB poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. Aquesta entitat pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts.

El titular d’aquest lloc web ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada.

També s’adverteix que els continguts d’aquest portal tenen únicament una finalitat informativa en quant a qualitat, situació i serveis.


Informació sobre l’exempció de tota la responsabilitat derivada d’una fallada tècnica i de contingut

El titular d’aquest lloc web declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la causa. Així mateix, el titular d’aquest lloc web no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals de el fluid elèctric o qualsevol altre tipus.

El titular d’aquest lloc web no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que aquesta entitat realitza els seus millors esforços per a evitar aquest tipus d’incidents.

En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Propietat industrial i intel·lectual

Els continguts prestats per aquesta entitat així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web o d’aquest portal, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

El titular d’aquest lloc web és titular o disposa dels legítims drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d’aquest portal.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de el titular d’aquest lloc web.

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i en aquest portal, i en especial, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualsevol altre signe susceptible d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquesta entitat o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit de el Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L’incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.

Queda prohibit tot acte per virtut de qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web sense permís previ i per escrit d’aquesta entitat.

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per aquesta entitat, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.

El titular d’aquest lloc web és lliure de limitar l’accés a les pàgines web, i als productes i / o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

El titular d’aquest lloc web en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través dels seus llocs web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines web del titular d’aquest lloc web suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa de els serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a el titular d’aquest lloc web per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a titular d’aquest lloc web, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els usuaris declinen qualsevol pretensió remuneraria per part de la titular d’aquest lloc web.

D’acord amb el que assenyala el paràgraf anterior, el titular d’aquest lloc web resta autoritzada igualment per a procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme pel titular d’aquest lloc web per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines web del titular d’aquest lloc web sense el consentiment previ, exprés i per escrit de el titular d’aquest lloc web. Qualsevol transgressió del disposat en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de el titular d’aquest lloc web sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes.

El titular d’aquest lloc web no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament oa través de banners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de el titular d’aquest lloc web.

El titular d’aquest lloc web es reserva el dret de suspendre temporalment l’accés a aquest lloc WEB per causes relacionades amb la millora, el manteniment o la revisió dels continguts o de la programació, i també per qualsevol altre motiu.

Per a la resolució de les controvèrsies o qüestions relacionades amb la present pàgina web o de les activitats en aquesta desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Badalona.

El present avís legal ha estat actualitzat a data d’avui i pot tenir variacions futures. Per això, l’usuari ha de llegir-les atentament i acceptar-les, en cada connexió a aquest portal.

En cas de dubte, també pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic.