Política de privadesa

INFORMACIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS

informació General

El present és un avís d’obligada lectura i acceptació, ja que regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades per les empreses i persones usuàries d’aquest lloc web corporatiu de Associació Restarting Badalona, ​​amb número de registre G67521021. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d’accedir-hi i visualitzar o utilitzar els seus continguts i funcionalitats implica que l’usuari està sent informat dels seus drets en matèria de protecció de dades personals.

TAULA INFORMATIVA BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

RESPONSABLEAssociació Restarting Badalona.Francesc Layret, 114. CP08911 Badalona
FINALITATTractament de les dades personals per a materialitzar la relació entre associats, interessats i públics que es relacionin amb les finalitats pròpies de l’associació.
LEGITIMACIÓCompliment de les obligacions legals i contractuals. Quan és necessari, consentiment de l’interessat.
DESTINATARISNo seran objecte de cessió a tercers, excepte consentiment de la persona titular o en virtut d’una llei que així ho obligui i / o empari. No hi ha previsió de transferències internacionals de dades.
PROCEDÈNCIALes dades es recullen de les persones interessades 
CONFIDENCIALITAT, MESURES DE SEGURETAT i PRINCIPI DE FINALITATLes dades seran tractades per persones subjectes al deure de secret professional i / o confidencialitat, amb les mesures de seguretat reglamentàriament previstes i utilitzades exclusivament per a les finalitats legítimes per a les quals es recullen.
CONSERVACIÓLes dades seran conservades durant els terminis legalment previstos i destruïts posteriorment.
DRETSAccés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat mitjançant escrit dirigit al responsable de tractament.
INFORMACIÓ ADICIONALhttps://www.rbdn.cat/dadespersonales
DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADESdpd@rbdn.cat

L’usuari no podrà registrar-se en aquest portal sense expressar el seu consentiment exprés en els llocs de captació de dades personals. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com “incapaços legalment”, sempre necessitarem del consentiment patern, o del tutor/a o representant legal. Tampoc es demana més informació personal que la estrictament necessària per obtenir les finalitats legítimes de l’entitat.

S’informa que el titular del lloc web i de el tractament de dades personals és:

Associació Restarting Badalona, amb domicili al carrer Francesc Layret, 114. CP08911 Badalona, El qual també és la Responsable del Tractament de les dades personals de les persones físiques que els facilitin o cedeixin a través d’aquesta web.

La informació que sigui facilitada per l’usuari, passarà a formar part de la base de dades d’aquesta organització. L’usuari té dret a consultar i modificar les seves dades o donar-se de baixa d’aquesta base de dades, En qualsevol moment, ja exercitar qualssevol altres drets reconeguts per la legislació vigent. 

El titular d’aquest lloc web es compromet a tractar els dades exclusivament per a la relació establerta ja no facilitar els dades recollides en aquest lloc a tercers sense consentiment, Excepte imperatiu legal o alguna altra font legitimadora, de conformitat amb el que recull la legislació vigent. L’usuari pot rebre informació del seu interès per qualsevol mitjà, inclòs el telemàtic. No obstant això, pot donar-se de baixa de la llista de distribució, en cas de figurar en alguna, en qualsevol moment, llevat que les seves dades ja hagin de ser conservats per aquesta entitat per mandat o obligació legal o alguna altra font legitimadora, de conformitat amb el que recull la legislació vigent.

És responsabilitat de l’usuari i així ho reconeix, el notificar a aquesta organització qualsevol canvi en la informació o en les dades personals facilitades.

INFORMACIÓ ADDICIONAL

Legitimació del tractament

La base legal per al tractament de les dades és el consentiment exprés de l’interessat, l’execució d’un contracte o l’interès legítim, sempre que no vulneri drets fonamentals.

Aquesta entitat no comunica dades a tercers, excepte per obligació legal o amb consentiment exprés de l’interessat. No es realitzen transferències internacionals de dades.  

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat de portar l’acció prestesa.

Conservació de les dades

Les dades personals objecte de tractament es conservaran d’acord amb el que determini la legislació vigent. Un cop finalitzada l’obligació de conservació, es destruiran per mitjans segurs aplicats per l’entitat.

Tractaments per encarregats

El tractament de dades personals es pot realitzar mitjançant encarregats de tractament amb els que es manté relació per necessitat o conveniència, regulat per  contractes d’encarregats del tractament en les condicions que determina la legislació vigent en aquest àmbit.

Drets de les persones

Els interessats poden exercir els drets reconeguts a la normativa de protecció de dades i aquells que consideri, presentant un escrit a l’adreça figurant a l’encapçalament o enviant un correu electrònic a dpd@rbdn.cat, adjuntant fotocòpia del DNI o qualsevol mitjà reconegut legalment.

Descripció dels drets:

D’accés: L’interessat pot conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament per l’entitat.

Rectificació o supressió: Per corregir errors i modificar les dades que puguin ser inexactes, errònies o incompletes.

Cancel·lació: Per suprimir les dades que siguin inadequades, errònies o excessives, es vulgui que no siguin tractades pel responsable de tractament, sempre que la llei ho permeti.

Oposició: Per evitar que es dugui a terme un tractament de dades de caràcter personal.

Limitació: Limitar el tractament de dades personals.

Portabilitat: Facilitar les dades en suports genèrics per donar-les a l’interessat o a altra responsable de tractament.

Altres drets

  • A no ser objecte de decisions individuals automatitzades, incloent l’elaboració de perfils, que produeixi efectes sobre l’interessat.
  • A retirar el consentiment donat en qualsevol moment
  • A presentar una reclamació davant l’autoritat de control: www.aepd.es.
  • Qualsevol altra reconegut per les normes

Mesures de seguretat

El titular d’aquest lloc web té implementats procediments de seguretat proactiva en matèria de protecció de dades personals i aplica mesures de seguretat per defecte i des del disseny de qualsevol tractament. 

L’usuari, a l’introduir les seves dades d’alta inicial i / o accés o en formularis de captació d’aquest lloc web, ha de prestar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals de forma lliure, informada, específica i inequívoca, per a la finalitat que propicia la relació entre ell i aquesta entitat. 

L’acceptació d’accedir a aquest portal per part de l’usuari és una decisió considerada com a lliure, i aquest pot decidir no entrar, si així ho desitja i no té cap perjudici per això. És un acte de manifestació de la seva voluntat.

L’acceptació d’accedir a aquest lloc per part de l’usuari és una decisió considerada com informada, ja que se li explica en aquest document totes les obligacions i normes que ha de contemplar i les seves conseqüències, en cas que finalment decideixi accedir a aquest lloc.

L’acceptació d’accedir a aquest lloc per part de l’usuari és una decisió considerada com específica, ja que el tractament de dades personals que pugui anar associat a l’accés i navegació per aquest lloc, només ho serà per donar compliment a la relació que s’estableix entre l’usuari i aquesta entitat.

L’acceptació d’accedir a aquest lloc per part de l’usuari és una decisió considerada com inequívoca, perquè l’usuari és degudament informat de l’tractament de les seves dades en cada moment, i l’usuari ho consent sense que dels textos o explicacions sobre el que es farà amb les seves dades personals, pugui entendre una altra finalitat diferent de la que presta el seu consentiment.

IMPORTANT: Qualsevol informació aportada per l’usuari mitjançant els mecanismes per adjuntar arxius presents en aquest portal, és de caràcter voluntària per part de l’ usuari, i aquest reconeix que disposa de la legitimació legal suficient per a dur a terme aquestes lliuraments de documents i que, en cas que els documents o informacions adjuntades continguin dades de caràcter personal de l’usuari o de terceres persones, manifesta expressament que disposa de el consentiment dels afectats per a aquesta cessió o empara legal suficient i habilitant per fer-ho. En aquest sentit, l’entitat emprendrà les accions legals oportunes en defensa dels seus interessos si resulta perjudicada per l’entrega de documents per part dels usuaris sense que es disposi dels requisits que legalment li siguin exigibles, com per exemple, el consentiment de tercers .

D’acord amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, aquesta entitat no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per correu electrònic que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’interessat. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del responsable, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions i donar-se de baixa de les llistes de distribució o demanar la supressió de les seves dades.

Aquesta entitat no pren decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les dades personals objecte de tractament. Tampoc es tracten dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o per requeriment de les autoritats  judicials.

Per qualsevol qüestió, pot adreçar-se, en qualsevol moment, al Responsable de Tractament o al Delegat de Protecció de Dades. Pot reclamar davant l’autoritat de control: www.aepd.es